J.MATA- Transport i Gestió de Residus S.L.

L'empresa J.MATA-TRANSPORT I GESTIÓ RESIDUS S.L. té una llarga i acreditada experiència en l'activitat de transport i gestió de residus i està capacitada per oferir un servei integral als seus clients. Disposem d´instalacions pròpies per la classificació i posterior reciclatge dels residus, aixó com d´una planta de recollida i transferència (CRT) per els residus especials que requereixin un tractament físic-químic posterior.

Serveis Integrals:

- Subministrament d´equips i contenidors per l´emmagatzematge dels residus : autocompactadors de 6 a 20 m3 de capacitat, premses verticals, caixes i contenidors metàl.lics de 5 a 30 m3, contenidors de RSU de 120 a 1100 litres, gàbies per la recollida selectiva, big-bags, cubicontenidors de 1m3, bidons, etc…

- Transport de residus inerts, de residus no perillosos i de residus perillosos autoritza't per l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya amb el número T-2137. Disposem de una moderna flota de recolectors de premsa d´alta capacitat (JUMBO), camions amb sistema de “ganxo” i/o cadenes, camions amb plataforma elevadora i volquet i vehicles adaptats per les recollides en llocs de difícil accès. Realitzem també transport de residus especials segons la normativa ADR per matèries perilloses.

- Gestió de Residus en disposar d'instal·lacions pròpies per la valorització / reciclatge, així com de planta de recollida i transferència de residus (CRT) amb el número d'autorització E.630.99.

- Gestió administrativa de les operacions de transport i de gestió de residus d'acord amb la normativa vigent (fulls de seguiment, fitxes d'acceptació, justificants de recepció, declaración anual residus, etc…

Actualment, J.MATA-TRANSPORT I GESTIÓ RESIDUS S.L presta els seus serveis a un ampli ventall d'empreses de diferents sectors d'activitat, entre les que podem destacar laboratoris farmacèutics, hospitals i clíniques, grans superfícies, instal·lacions hoteleres, tallers i concessionaris d'automoció, oficines,etc…

Els esmentats serveis es realitzen amb estricte compliment de la normativa vigent. Els residus són retirats amb una freqüència ajustada a les necessitats dels clients per ser posteriorment transportats directament o bé al gestor final o bé a la nostra planta de reciclatge situada al terme municipal de Pallejà, on es procedeix a la seva classificació i posterior valorització.

Importància d'una correcte Gestió dels Residus:

Pràcticament tota activitat porta associada la generació de residus i en l'actual marc de preocupació pel Medi Ambient, el seu tractament suposa un aspecte fonamental de la gestió de qualsevol empresa. Els avantatges que es poden derivar-se de la implantació d'un sistema de gestió integral de residus es poden resumir en :

1.- Compliment de les exigències legals en matèria de gestió de residus. Això suposa:

     - Afrontar amb les màximes garanties possibles inspeccions.

     - Facilitar també l'adequació de les llicències d'activitat a les noves reglamentacions ambientals.

2.- Millora de la imatge, l'ordre, la seguretat i la netedat a les instal·lacions

3.- Tenir cura del nostre entorn i afavorir la protecció del Medi Ambient a favor de tota la societat, actual i futura.

La nostra empresa entrega justificants de totes les operacions de recollida i gestió per tal que els nostres clients puguin acreditar el correcte destí dels seus residus, disposant, a més a més, d’un llibre registre dels residus produïts, tal com exigeix la llei.

Política Integrada:

Amb moltes dècades d´experiència en el món dels residus, som una empresa familiar dedicada generació rere generació al seu triatge i aprofitament, amb la ferma voluntat de donar als nostres clients i col·laboradors una eficient gestió integral i un sincer assessorament en materia ambiental. La nostra empresa té com a principal objectiu la qualitat del servei. Per això disposem d’un equip de professionals i empreses col·laboradores amb força experiència en el sector, que ens permeten assolir el compromís de prestar un servei seriós i professional.

L'activitat que J. MATA TGR considera conforme a la qualitat exigida segons ISO 9001 i ISO 14001 és:

 • Recollida i transport residus industrials / comercials no perillosos i perillosos.
 • Transferència de residus industrials / comercials no perillosos i perillosos.
 • Triatge i valorització de residus.
 • Comerç al major de productes de recuperació.
 • Recollida, transport i posterior destrucció de documentació o material confidencial en qualsevol suport.

La declaració de Política recull com a línies mestres:

  • 1. Complir amb els requisits legals, i satisfer les exigències, criteris i expectatives explícites i implícites dels nostres clients, realitzant per a això l'avaluació i aplicació d'aquests requisits.
  • 2. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Qualitat i Medi ambient.
  • 3. Implantar els indicadors de qualitat i medi ambient, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.
  • 4. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en tant que sigui possible els mateixos i reduint els avaluats.
  • 5. Desenvolupar els programes de formació contínua per tal de millorar la qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  • 6. Ser respectuosos amb el medi ambient reduint al mínim la contaminació i la producció de residus per tal de conservar els recursos.
  • 7. Consolidar el procés de millora contínua en l'acompliment de totes les activitats realitzades.
  • 8. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l'empresa.

La direcció de J. MATA TGR fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per al públic en general.  La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat de que tingui en compte els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per aconseguir els objectius que s'estableixin.

    

 

© 2013 JMata.es | All Rights Reserved | Avis Legal | Política integrada | C/ Pla de l´Olivella nº 5 del Polígon Industrial de l´Est | Pallejà | Barcelona | 93 663 17 12 | Indianwebs

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pulse en el enlace para más información. Ver nuestra política de cookies